Algemene voorwaarden

     
Algemene voorwaarden
Gewijzigd per 1 mei 2007


Artikel 1 Definities

SITE: de internetsite van sim
[en]a: www.simena.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de Site.


SIM[EN]A: simena b.v., gevestigd te Nieuw Bergen (lb).

GEBRUIKER: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de via de Site aangeboden diensten.Artikel 2 Kosten en deelnemersschap

 1. De Site bestaat uit bedrijfspresentaties alsmede een algemeen informatief deel waarin informatie wordt gegeven over:

 1. de missie, visie, strategie, bedrijfsfilosofie en werkwijzen van sim[en]a
 2. actualiteiten, artikelen en links naar andere websites
 1. Toegang tot de bedrijfspresentaties en het informatief gedeelte van de Site is gratis.
 2. Plaatsing van een bedrijfspresentatie is voorbehouden aan deelnemers van sim[en]a.
 3. De kosten die aan het deelnemersschap zijn verbonden worden jaarlijks door sim[en]a vastgesteld. Voor 2007 bedraagt deze contributie € 360,--
 4. Een bedrijf dat interesse heeft in deelname, maakt dit bij sim[en]a bekend. In een persoonlijk onderhoud wordt beoordeeld of deelname voor beide partijen tot positieve resultaten kan leiden. Er worden over beoogde resulaten geen garanties afgegeven.
 5. sim[en]a behoudt zich te allen tijde het recht voor bedrijven van deelname uit te sluiten wanneer er bedenkingen zijn bij de toegevoegde waarde of integriteit van het bedrijf. Voor tussentijdse uitsluiting wordt verwezen naar artikel 6
 6. Toelating als deelnemer kan op elk moment plaatsvinden, doch niet eerder dan nadat het onder lid 5 bedoelde onderhoud heeft plaatsgevonden en de onder lid 4 bedoelde contributie is voldaan
 7. Opzegging dient plaats te vinden tegen 1 juli of 31 december van enig jaar. Er vind geen restitutie van reeds betaalde contributie plaats. Voor tussentijdse uitsluiting door sim[en]a wordt verwezen naar artikel 6.
 8. Verwerft een deelnemer via sim[en]a een opdracht, dan draagt deze deelnemer 10% van zijn inkomsten uit deze opdracht af aan simena.
  9% daarvan wordt door sim
  [en]a overgemaakt naar de aanbrenger van de opdracht. De resterende 1% gaat naar sim[en]a.
 9. sim[en]a is op generlei wijze partij in de afspraken die tussen (deelnemende) bedrijven onderling worden gemaakt. sim[en]a kan dan ook op geen wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele (financiële) schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 3 bedrijfspresentaties en websites derden
 1. Op de Site zijn bedrijfspresentaties opgenomen. sim[en]a is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze presentaties.
 2. Op de Site zijn links opgenomen naar websites van derden. sim[en]a is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 4 Gebruik

 1. Het gebruik van de Site door Gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.
 2. sim[en]a is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 3. Gebruiker zal de bedrijfspresentaties en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij is bestemd, te weten:

 1. het verbreden van naamsbekendheid van het bedrijf dat in de bedrijfspresentie wordt gepresenteerd.
 2. het doen van acquisitie richting potentiële opdrachtgevers
 3. het zoeken en selecteren van bedrijven
 4. het leggen van zakelijke contacten
 5. het uitbreiden en bewaken van de kwaliteit van het zakelijk netwerk van sim[en]a
 6. het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van de doelstellingen van de Site
 1. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) de Site te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Hieronder wordt onder andere - doch niet uitsluitend - verstaan:

 1. het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie;
 2. het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers;
 3. het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met de doelstellingen van de Site;
 4. het - eventueel met hulpmiddelen - selecteren en gebruiken van gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan in de Algemene Voorwaarden omschreven;
 5. het doen van politieke uitlatingen;
 6. het doen van discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen;
 7. het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van de Site c.q. het hinderen van de werking van de Site.

Artikel 5 Privacy

Gebruiker is zich ervan bewust dat de Site persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving en het privacystatement.


Artikel 6 Uitsluiting

sim
[en]a gaat over tot onmiddellijke verwijdering van informatie en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker indien:
 1. er sprake is van oneigenlijk gebruik in de zin van artikel 4 of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de via de Site aangeboden faciliteiten;
 2. sim[en]a ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van Gebruiker.

Artikel 7 Onderhoud/storingen
 1. sim[en]a spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de Site te verschaffen. sim[en]a kan (onderdelen van) de Site echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. sim[en]a zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.
 2. sim[en]a is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de Site.

Artikel 8 Wijziging dienstverlening
 1. sim[en]a mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de Site aanbiedt. sim[en]a zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.
 2. sim[en]a mag ongevraagd per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de Site of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door sim[en]a geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij sim[en]a, tenzij anders is aangegeven.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de Site te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Site

 1. sim[en]a is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Site, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van sim[en]a of haar medewerkers.
 2. De informatie op de Site kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Artikel 11 Algemeen
 1. Door het gebruik van de Site gaat Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden en de bepalingen genoemd in het privacystatement.
 2. Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld deze algemene voorwaarden opnieuw te accepteren indien daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit wordt kenbaar gemaakt bij het inloggen op de Site en zo mogelijk via een e-mailbericht.
 3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.